Kotva
Aktuality
zápis do základní školy a mateřské školy
13.3.2019

Ředitelka školy vyhlašuje zápis dětí do 1.ročníku základní školy na 16.4.2019 a zápis dětí do mateřské školy na 14.5.2019.

Zdravíkov a Semtamovice
22.10.2018

Zdravíkov (Velikost: neznámá)

 ruka (Velikost: neznámá)

Zdravíkov a Semtamovice (Velikost: neznámá)

Velké věci v malé jídelně (2)
2.2.2018

 V další části rozhovoru si přečtete jak motivovat malé strávníky a seznámíte se se zkušenostmi pracovnic jídelny z Petrohradu z finále soutěže o Nejlepší školní oběd. Dozvíte se také, jak to dělají, když jedna ze dvou kuchařek onemocní a co je drží u práce ve školní jídelně. Článek naleznete zde: http://jidelny.cz/show.aspx?id=1833

Školní maily

Počítadlo

Nahrávám data...

Mapa webu

Dlouhodobé projekty


Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, podle náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Některé projekty jsou třídní, jiné školní. O zapojení třídy do školního projektu se rozhodují žáci se svým třídním učitelem. Do projektů se zapojí i děti MŠ.

Škola je zapojena do dlouhodobého projektu Recyklohraní, pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci programu Recyklohraní škola vzdělává žáky v třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy.

Do mezinárodní spolupráce se škola zatím nezapojila.

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Škola se snaží navazovat spolupráci s organizacemi jejichž činnost pomáhá rozvíjet občanské povědomí žáků v různých oblastech života. Spolupracujeme se/s:

 • Zřizovatelem
 • Psychiatrickou léčebnou Petrohrad (div. představení, kulturní vystoupení)
 • Základní školou Kryry (návštěva žáků ve škole, účast na kulturních akcích, zajištění pomůcek, konzultace o přecházejících žácích)
 • Rodiči žáků

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Školu mohou rodiče žáků navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím.

V případě integrovaných žáků se specifickými poruchami škola spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem Žatec, PPP Rakovník.

O dění ve škole dává škola vědět na facebooku a v měsíčníku Lunaria.

 

 

Projekt - Chceme se společně zlepšovat

Příjemce dotace: Základní škola a mateřská škola Petrohrad, okres Louny, příspěvková organizace

Název projektu: Chceme se společně zlepšovat

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001048

Období realizace: 1.9.2016 - 31.8.2018

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 492.182,- Kč hradíme následující aktivity:

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

 • Školní asistent – personální podpora MŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – Čtenářská gramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – Matematická gramotnost
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků – Inkluze
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem