Kotva
Aktuality
zápis do základní školy a mateřské školy
13.3.2019

Ředitelka školy vyhlašuje zápis dětí do 1.ročníku základní školy na 16.4.2019 a zápis dětí do mateřské školy na 14.5.2019.

Zdravíkov a Semtamovice
22.10.2018

Zdravíkov (Velikost: neznámá)

 ruka (Velikost: neznámá)

Zdravíkov a Semtamovice (Velikost: neznámá)

Velké věci v malé jídelně (2)
2.2.2018

 V další části rozhovoru si přečtete jak motivovat malé strávníky a seznámíte se se zkušenostmi pracovnic jídelny z Petrohradu z finále soutěže o Nejlepší školní oběd. Dozvíte se také, jak to dělají, když jedna ze dvou kuchařek onemocní a co je drží u práce ve školní jídelně. Článek naleznete zde: http://jidelny.cz/show.aspx?id=1833

Školní maily

Počítadlo

Nahrávám data...

Mapa webu

Učební plán


Učební plán

 

1. stupeň 1. – 4. (5.) ročník

 Celkem povinně hodin 21 22 24 25 26 118
 oblasti    předměty  1. roč.   2. roč.   3. roč.   4. roč.   5. roč.   součet 
 Jazyk a jazyková komunikace  35   Českýjazyk a lit. 8 7+1 8 7+1 5+2 35+4
9  Cizí jazyk (Aj)   0+1 3 3 3 9+1
 Matematika a její aplikace 20  Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 20+5
 Informační a komunikační technologie   1  Informační a komunikační technologie   - - - - 1 1
 Člověk a jeho svět 12  Prvouka 2 2 2+1 - - 6+1
 Vlastivěda - - - 1+1 2 3+1
 Přírodověda - - - 2 1+1 3+1
 Umění a kultura 12  Hudební výchova 1 1 1 1 1 5
 Výtvarná výchova 1+1 2 1 1 2 7+1
 Člověk a zdraví 10  Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10
 Člověk a svět práce 5  Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5
 Disponibilní časové dotace 14   2 3 2 3 4 14
 Celková povinná časová dotace   118

 

Poznámky k učebnímu plánu

Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie v 5. roč. (ve spádové ZŠ Kryry) zahrnuje základy práce s počítačem povinně pro všechny žáky.

Český jazyk – v 1.ročníku má předmět komplexní charakter, od 2.ročníku je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu.

Tělesná výchova – v 1. – 4. ročníku probíhá výuka plavání vždy v rozsahu 10 vyučovacích hodin.

5.ročník – je zde uvedena hodinová dotace navazující úplné spádové školy v Kryrech.

Navýšení hodinové dotace v povinných předmětech je využito pro realizaci průřezových témat a pro profilaci školy.

Průřezová témata se realizují v jednotlivých předmětech (viz tabulka v Charakteristika ŠVP).

Výuka je realizována v týdenních cyklech, které jsou zaznamenávány do třídní knihy, převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou realizována formou krátkodobých projektů (jednodenních).