Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Novinky ze školy

Vloženo: 20.2.2020 | Autor: Eliška Hubalíková | Zobrazeno: 22018x | Upraveno: 17.11.2020 | Upravil: Ivana Hůrková

 

Nová telefonní čísla

 

 

Ředitelna 722 927 408

 

Školní jídelna 725 514 842

 

MŠ 602 386 441

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

od středy 18.11.2020 je obnovena povinná prezenční výuka  žáků základní školy. Vzhledem k tomu, že jsme  malotřídní škola, nastoupí VŠICHNI žáci, tedy žáci 1. - 5. ročníku.

Distanční výuka končí dne 16.11.2020. Prezenční výuka je povinná pro všechny žáky. Školní družina bude také v provozu.

Žáci obou tříd se budou vyučovat odděleně, nebudou se ani prolínat a to ani ve školní družině a školní jídelně. Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Mateřská škola je beze změn (v provozu).

 

 

Vyučování dne 18.11.2020

1.ročník do 11,10 hod

2., 3. a 5.ročník do 12,05 hod

4.ročník do 14,00 hod

 

 

 

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍ  ŠKOLY  A MATEŘSKÉ ŠKOLY PETROHRAD V OBDOBÍ OD 18.11.2020

Pohyb žáků, zákonných zástupců a veřejnosti v základní škole se řídí těmito principy:

CESTA DO ŠKOLY A ZE ŠKOLY

Při cestě do školy a ze školy se na žáky, zákonné zástupce a veřejnost vztahují obecná pravidla chování.

Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví - tzv. PES.

 

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY

Pro děti mateřské školy se pravidla nemění.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze dětem, žákům, zaměstnancům školy.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Děti z mateřské školy jsou přijímány pouze do 8,00 hodin - u dveří do budovy je přebírá zaměstnanec školy.

Vyzvedávání dětí z mateřské školy, které půjdou domů po obědě, je možné od 12,00 – 12,15 hod u hlavních dveří do budovy.

Do mateřské školy je zakázáno nošení hraček a plyšových hraček.

Každý zaměstnanec, žák i dítě bude mít s sebou roušku a sáček na uložení roušky.

 

Každý je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

 

Po vstupu do budovy si každý desinfikuje ruce suchou desinfekcí.

 

Děti a žáci odchází do šatny, kde se přezují a odloží svrchní oděv.

 

Důkladně 20 až 30 sekund si každý umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači v umývárně v přízemí a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

 

Osuší si ruce ručníkem na jedno použití.

 

Každý žák odchází ihned do své kmenové třídy, nezdržuje se v jiných prostorách budovy.

 

 

V BUDOVĚ ŠKOLY

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Ranní i odpolední družina je poskytována pro skupiny žáků jedné třídy (t.j. 2 skupiny).

 

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Provoz školy je stanoven od 6,00 - 16,00 hod.

Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat průběžně během dne.

Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány i do tříd.

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

 

Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

 

Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, je prováděno nejméně jednou denně.

 

Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, je prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.

 

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

 

Probíhá průběžné větrání šaten, zejména před příchodem dětí a žáků do školy, po zahájení vyučování a po odchodu dětí a žáků ze školy po skončení vyučování.

 

VE TŘÍDĚ

 

Ve třídě nemusí mít děti z mateřské školy roušku.

 

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách - kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají.

 

Vyučování probíhá pravidelně každý pracovní den od 7,30 dle rozvrhu.

 

V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

 

V průběhu pobytu ve třídě musí žáci i pedagogičtí pracovníci nosit roušku.

 

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

 

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka zákonný zástupce žáka informuje o důvodech nepřítomnosti, po návratu do školy žák předloží omluvenku.

 

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Neplatí pro děti z mateřské školy.

 

Zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovních  prostorách i mimo areál školy.

 

 

 

PŘI PODEZŘENÍ NA MOŽNÉ PŘÍZNAKY COVID-19

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

 

Pokud dítě, žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

 

Zákonný zástupce telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

 

Dítěti, žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

 

 

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy

Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS.

V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu.
O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.

Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti, žáky, zákonné zástupce a svého zřizovatele.

 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí, žáků alespoň jedné třídy. Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy. Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti, žáci nejsou přítomni ve škole.

 

 

RÁMCOVÁ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

 

Školní stravování – vydávání obědů od 11,25 do 12,35 hod při zajištění níže uvedených pravidel:

 

Každá třída obědvá samostatně - děti z mateřské školy 11,25 - 11,50 hod, jedna třída žáků 11,55 - 12,10 hod, druhá třída žáků 12,15 - 12,35 hod v závislosti na rozvrhu.

 

Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

 

Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

 

Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce.

 

Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

Obědy se přihlašují a odhlašují denně do 7,00 hodin. Není možné neodhlášené jídlo vydávat do jakýchkoli nádob k odnášení ze školní jídelny.

 

Úhrady za stravné řešit přednostně bezhotovostně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vážení rodiče,

na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12.10.2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se od 14.10. – 1.11.2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole (škola je uzavřena).

Výuka bude probíhat distanční formou – prostřednictvím Messenger, WhatsApp, pracovních listů. Distanční vzdělávání je povinné pro všechny žáky.

 

Mateřská škola je v provozu beze změn (pro předškoláky je docházka povinná).

 

 

 

 

 

PDF souborHygienická opatření (Velikost: 177.76 kB)

 

PDF souborJak si správně mýt ruce (Velikost: 217.45 kB)