Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Charakteristika školy


Úplnost a velikost školy

Základní škola Petrohrad, Černčice 3 je neúplná škola s 5 postupnými ročníky, rodinného typu. Žáci jsou rozděleni do dvou tříd. Ročníky spojujeme podle počtu žáků v daném školním roce (zpravidla 1.a 4.ročník; 2.,3. a 5.ročník). Jedním ze zaměření školy je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, patříme mezi inkluzívní školy.

Žáci pokračují v základním vzdělávání ve spádové Základní škole Kryry.

Před školou jsou autobusové zastávky (žáci dojíždí z Petrohradu, Bílence). Škola stojí na samém začátku vesnice Černčice přijíždíme-li k ní z obce Kryry.

Škola vykonává činnost:

  • Základní školy – kapacita 35 žáků
  • Mateřské školy – kapacita 18 dětí
  • Školní družiny – kapacita 30 žáků
  • Školní jídelny – kapacita 58 jídel

 

Charakteristika žáků

Kromě žáků z Černčic tvoří výraznou část žáci dojíždějící z Petrohradu a Bílence. Ve škole se zatím nevzdělávají děti cizích státních příslušníků. Dlouholeté zkušenosti jsou s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP nebo SPC vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován.

 

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří ředitel, 2 učitelé ZŠ, 1 vychovatelka školní družiny, učitelka mateřské školy a asistent pedagoga. Sbor je tvořen ženami středního a mladšího věku. Pedagogický sbor je kvalifikovaný. Všichni pedagogové přistupují ke své práci zodpovědně, respektují individuální zvláštnosti a potřeby každého žáka.

Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Všichni pedagogičtí pracovníci se účastní různých forem dalšího vzdělávání. Prioritními oblastmi DVPP jsou moderní metody v didaktice předmětů.

Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů a výchovný poradce.