Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Zaměření školy


Škola je zaměřena na:

 • Inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky se specifickými poruchami učení
 • Vzdělávání a výchovu v rodinném prostředí

 

 • snažíme se přiblížit školu co nejvíce dítěti, udělat ji pro něj přitažlivou, zajímavou a užitečnou
 • chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi;
 • zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu;
 • vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání;
 • vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu;
 • chceme stejnou péči věnovat všem žákům;
 • chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi);
 • nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.;
 • provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi;
 • chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy. Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde rovněž mají možnost se žáci prezentovat a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání. Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky.

Učební plán

 

1. stupeň 1. – 4. (5.) ročník

 Celkem povinně hodin 21 22 24 25 26 118
 oblasti    předměty  1. roč.   2. roč.   3. roč.   4. roč.   5. roč.   součet 
 Jazyk a jazyková komunikace  35   Českýjazyk a lit. 8 7+1 8 7+1 5+2 35+4
9  Cizí jazyk (Aj)   0+1 3 3 3 9+1
 Matematika a její aplikace 20  Matematika 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 20+5
 Informační a komunikační technologie   1  Informační a komunikační technologie   - - - - 1 1
 Člověk a jeho svět 12  Prvouka 2 2 2+1 - - 6+1
 Vlastivěda - - - 1+1 2 3+1
 Přírodověda - - - 2 1+1 3+1
 Umění a kultura 12  Hudební výchova 1 1 1 1 1 5
 Výtvarná výchova 1+1 2 1 1 2 7+1
 Člověk a zdraví 10  Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10
 Člověk a svět práce 5  Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5
 Disponibilní časové dotace 14   2 3 2 3 4 14
 Celková povinná časová dotace   118

 

Poznámky k učebnímu plánu

Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie v 5. roč. (ve spádové ZŠ Kryry) zahrnuje základy práce s počítačem povinně pro všechny žáky.

Český jazyk – v 1.ročníku má předmět komplexní charakter, od 2.ročníku je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu a Literární výchovu.

Tělesná výchova – v 1. – 4. ročníku probíhá výuka plavání vždy v rozsahu 10 vyučovacích hodin.

5.ročník – je zde uvedena hodinová dotace navazující úplné spádové školy v Kryrech.

Navýšení hodinové dotace v povinných předmětech je využito pro realizaci průřezových témat a pro profilaci školy.

Průřezová témata se realizují v jednotlivých předmětech (viz tabulka v Charakteristika ŠVP).

Výuka je realizována v týdenních cyklech, které jsou zaznamenávány do třídní knihy, převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata jsou realizována formou krátkodobých projektů (jednodenních).

 

Rozvrhy hodin 2022/2023

Rozvrhy hodin 1.-5. ročník 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.